Bước đầu tiên là cài đặt chứng chỉ

Bước 2 Nhấp vào Tiếp tục để Cài đặt